Fanboi Channel

โม่งนักเจรจา

Last posted

Total of 4 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:e8BJ++WwYd

มาคุยเรื่องการเจรจากันเถอะ

2 Nameless Fanboi Posted ID:UGNE4QZBhk

จะเจรจาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างไรไม่ให้ขยายผลไปสู่การเกิดสงคราม? แต่ผลประโยชน์มันไม่ลงรอยกันอย่างแน่ๆ เพราะต่างฝ่ายต่างมีข้ออ้างของตนเอง ไม่ว่าจะเรื่องทางประวัติศาสตร์ เรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ และผลประโยชน์ของชาติ

3 Nameless Fanboi Posted ID6:q5P7JBZsvX

>>2 เจรจาด้วยปืน

4 Nameless Fanboi Posted ID:zKtbWtLPFg

คุยกันแบบข้นค่อน บ่

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

  • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
  • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
  • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
  • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
  • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.