Fanboi Channel

Law Enforcement

Updated

แจ้งขอ IP address

ในกรณีเกิดความบาดหมางขึ้นภายในเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบข้อมูล IP address ให้สู่บุคคลที่สามหลังมีการแจ้งดำเนินการทางกฏหมายแล้วเท่านั้นผ่านทางอีเมลล์ contact@fanboi.ch

 • ใส่คำว่า [Law Enforcement] ในหัวข้อ
 • URL เต็มของกระทู้ที่ต้องการเรียกขอ IP address
 • ID ของผู้ใช้ที่ต้องการขอ IP address (เลข ID: ท้ายโพส)
 • แนบแสกนของ "รายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี" โดยต้องมีเขียนระบุ URL และ ID ในเอกสารด้วย

โดยทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

 • โพสที่แจ้งเกิน 90 วันหลังจากวันที่ระบุภายในใบแจ้งความ และเกิน 120 วันหลังมีการร้องขอต่อทางเว็บฯ
 • ไม่มีการระบุ URL เต็มของกระทู้ที่ต้องการขอ IP address และ ID ของผู้ใช้ภายในเอกสาร
 • เอกสารไม่ถูกต้อง (ดูด้านล่าง)

รายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

อนึ่ง ในการแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการลงบันทึกสองประเภท ได้แก่

 • รายงานบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน (คือการลงบันทึกประจำวันปกติ)
 • รายงานบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (คือการรวบรวมเอกสารเพื่อดำเนินการคดี)

ทางเว็บจะส่งมอบ IP address ให้เฉพาะในเอกสารประเภทหลังเท่านั้น

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

 • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
 • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
 • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
 • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
 • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.