Fanboi Channel

Site Policy

Updated

เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์ Fanboi Channel ถือเป็นเอกสิทธิ์ (Privilege) ที่ทางเว็บมอบให้แก่ผู้ใช้ มิใช่สิทธิ์อันที่ผู้ใช้พึงมี (Right) ในการใช้งานเว็บไซต์ฯ ผู้ใช้ตกลงต่อข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเมืองนอกจากในบอร์ดที่จัดไว้
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่เป็นการวางแผนข่มขู่ประทุษร้าย
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่เป็นการเหยียดเพศ ชนชั้น ชาติ ศาสนา สีผิว หรือปัจจัยโดยกำเนิดอื่นใด
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความหมิ่นประมาทหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดๆ
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่เป็นการโฆษณาที่ไม่มีจุดประสงค์ในการร่วมสนทนาภายในเว็บ
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสรูปหรือลิงค์ไปยังสื่ออนาจาร
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผู้ใช้ต้องไม่โพสข้อความที่เข้าข่ายประเด็นต้องห้ามภายในเว็บไซต์

ผู้ดูแลสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึง ลบข้อความ หรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเมื่อมีการร้องขอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การใช้งานบอร์ด

เว็บไซต์ฯ สนับสนุนให้แต่ละบอร์ดภายในเว็บไซต์ดูแลกันเอง โดยแต่ละบอร์ดสามารถตั้งกระทู้ชื่อว่า [Self Governing] เพื่อเสนอปรับแก้และเสนอเกณฑ์การใช้งานบอร์ด ("Local Rule") ได้ โดย Local Rule จำเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์การใช้งานของเว็บไซต์

อนึ่ง Self Governing เป็นเพียงการเสนอให้พิจารณา โดยจำเป็นต้องมีเหตุผลในการโน้มน้าวประกอบเสมอ หลังจากมีการปรับปรุงเกณฑ์การใช้งานบอร์ดแล้ว จะสามารถดูได้ในหน้า New topic ของแต่ละบอร์ด

ประเด็นต้องห้ามในเว็บไซต์

สามารถตรวจสอบรายการประเด็นต้องห้ามได้จากกระทู้ Site Announcement ภายใน Meta

Be Civil — "Be curious, not judgemental"

 • FAQs — คำถามที่ถามบ่อย (การใช้บอร์ด การแบน ฯลฯ)
 • Policy — เกณฑ์การใช้งานเว็บไซต์
 • Guidelines — ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์
 • Deletion Request — แจ้งลบและเกณฑ์การลบข้อความ
 • Law Enforcement — แจ้งขอ IP address

All contents are responsibility of its posters.