Fanboi Channel

ฟุ้ยเฟื่องเรื่องเหมาเหมา ช่วยมองข้าด้วยสายตาเหยียดหยามนั่นที[ปลุกความMในตัวคุณครั้งที่ 1]

Last posted

Total of 497 posts

484 Nameless Fanboi Posted ID:58.fAMnBKu

ถ้าเป็น LP รู้สึกเข็ดยังไงไม่รู้แฮะ เรื่องออกช้า หรือหายจ๋อม เคยตาม 2 - 3 เรือง แนวผู้หญิงอ่าน (มังงะ)
เล่มต่อกว่าจะออก หายไป 1 - 2 ปี จนนึกว่าไม่ต่อแล้ว บางเรื่องจนตอนนี้ก็ยังไม่ออกเล่มต่อ รอมาเกิน 2 ปี
ก็ไม่ออกเล่ม 4 จนสงสัยว่าทำไมนานเกินไป ทั้งๆที่ญี่ปุ่นออกจบนานแล้ว ไม่ได้หวังให้ออกเร็วมาก
แต่ไม่อยากให้ช้าเกินไปเป็นปีๆแบบนี้