Fanboi Channel

สงสัยเรื่องสายเขียนบนเว็บ

Last posted

Total of 8 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:mUNTki/yy

จะว่าไปคือนอกจากพวกนิยายบนเว็บแล้ว แล้วพวกที่เขียนลงบล็อคตัวเองนี่คือนับมั้ย พวกนี้มันอาจจะมีพวกเขียนอย่างอื่นอย่างสายฟิคชั่นคอมมูหรืออะไรแบบนี้ กูสงสัยจริงๆ นะ

2 Nameless Fanboi Posted ID:Q+5lpH3jp

เขียนลงในบอร์ด ในบล็อคหรืออะไรก็ตามนับหมด ยังไงก็เป็นเว็บ

3 Nameless Fanboi Posted ID:RTxqBLj.6

ไม่ไปคุยกระทู้ be civil วะ

4 Nameless Fanboi Posted ID:A6dJdcKnc

นับหมด

5 Nameless Fanboi Posted ID:yhGHAfIb+

.....

6 Nameless Fanboi Posted ID:yhGHAfIb+

555555555555555555555555555555555

7 Nameless Fanboi Posted ID:Kcnri9eqK

นับหมด

8 Nameless Fanboi Posted ID:brh0gZfsZ0

นับหมดแหละ ยังไงก็ลงเว็บ