Fanboi Channel

ศาสดาจ๊อบจงสถิต ! Apple zealots only ! ทุกเรื่องเกี่ยวกับ Apple

Last posted

Total of 684 posts

535 Nameless Fanboi Posted ID:FVvZVpFDW1

จะเอาอะไรมากมายกับเว็ปที่ขายกิจการไปแล้วล่ะ เจ้าของเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยน