Fanboi Channel

The Rise of Androids กระป๋องเขียวผงาด!! [3.0 Honeycomb]

Last posted

Total of 773 posts

768 Nameless Fanboi Posted ID:BSsV/.se6+

>>766 จากรูปกูว่าไม่ได้ตัดออก แค่เปลี่ยนคำแสดงผล เพราะกระแสไฟเข้าไม่ได้ลดลง ปกติชาร์จ 2.0 จะขึ้น text ต่างจากปกติ แต่มันปรับให้แสดงเหมือนกันกับชาร์จไวปกติ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมให้เขาด่า