Fanboi Channel

The Rise of Androids กระป๋องเขียวผงาด!! [3.0 Honeycomb]

Last posted

Total of 847 posts

553 Nameless Fanboi Posted ID:kiP/qmOtkl

>>551 โซนี่ไซส์เดียวกับซุงปีนี้ตัวแรกน่าจะ find x2 ของออปโป้ แต่ราคากุว่าไม่ย่อมเยาแน่