Fanboi Channel

มิตรสหายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่านหนึ่ง

Last posted

Total of 93 posts

58 Nameless Fanboi Posted ID:FCI1IDHtpb

จากประสบการณ์ของผม ที่เป็นมาหมดทั้งลูกจ้าง ไปยันผู้ประกอบการ ทำตั้งแต่ล่างสุดยันบนสุด ทำตั้งแต่ technical ยัน business และ Operation ทำให้เข้าใจมุมมองจากในทุกๆส่วน และทุกๆคนในทีม

เอาคร่าวๆ คือราวๆนี้

เส้นทางรับจ้าง
Programmer -> Project Leader -> Project Manager -> General Manager

เส้นทางเจ้าของธุรกิจ
COO, CTO - Software House
CEO, CTO - บริษัท Startup

4 Concept ที่อยากให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ ถ้าอยากจะเจริญรอยมาเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ คือ

1. Design thinking
2. Lean Startup
3. Agile
4. Growth Hacking

โดยควรจะเริ่มรู้ตั้งแต่ 3-> 2-> 1-> 4 ตามลำดับ ไม่ก็ 3-> 1-> 2 -> 4

อยากพูดคุยเล่นๆ ก่อนงานที่ผมสอนจะเริ่ม อยากแนะนำแบบตัวตัว หรือกลุ่มเล็กๆ หน่ะครับ

วันที่ 23 เมษายน นี้ เวลา 17.00-18.00 ที่งานนี้ https://aevent.in/archives/event/scrum-workshop

วันที่ 4 พฤษภาคม นี้ เวลา 17.00-18.00 ที่งานนี้ https://aevent.in/archives/event/lean-startup-101

สบใครสนใจในทุกๆเรื่อง สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสอบการได้ ในช่วงที่ระบุนะครับ

สามารถมาที่งานได้เลย ผมจะเดินๆวนๆ แถวนั้น เพราะว่าครั้งก่อน ก่อนเริ่มงานบอกให้ทุกคนคุยเล่นกันได้ ก็ไม่ค่อยมีใครคุยเลย ผมอยากพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านหน่ะครับ มาพบเจอกันได้นะครับ