Fanboi Channel

สมาคมแม่บ้านค่ายแดง AMD - Ryzen Hype

Last posted

Total of 115 posts

113 Nameless Fanboi Posted ID:Z2Z1cja4Tj

กูคิดว่า 3700x เวลาใช้ PS , LR น่าจะเร็วกว่านะ เพราะมันใช้ครบทุก core

ส่วนเล่นเกมคิดว่าแยกไม่ออกถ้าใช้ VGA รุ่น Top