Fanboi Channel

สารพันปัญหาคนสร้างภาพ(ด้วยกล้อง)

Last posted

Total of 27 posts

26 Nameless Fanboi Posted ID:HbxQ7v43g/

>>25 มึงจะบอกว่า ถ้าถ่ายรูปเป้าหมายออกมาคุณภาพสูง ย่อมทำให้ลูกค้ามองว่าคนทำงานมีการควบคุมคุณภาพผลงาน??