Fanboi Channel

กระทู้ถามปัญหาเทคโนโลยี

Last posted

Total of 916 posts

913 Nameless Fanboi Posted ID:0mfbozARKR

>>911 ไอ้ ram คู่แค่การันตีว่าของมาล็อตเดียวกันเฉยๆ ถ้าซื้อเป็นชิ้นอาจได้คละล็อต