Fanboi Channel

กระทู้นักร้อง นักดนตรี นักพากย์ Fandub โคฟเวอร์ อุไตเตะ บลาๆๆ แห่งประเทศไทย V22

Last posted

Total of 953 posts

937 Nameless Fanboi Posted ID:Dc7B384B8R

เมื่อวานมีใครในวงการคอรัสที่ออกมา​ call out ประกาศจุดยืนบ้าง​ จะถามไปแอดเฟสนิดตามผลงานให้หมด