Fanboi Channel

กระทู้นักร้อง นักดนตรี นักพากย์ Fandub โคฟเวอร์ อุไตเตะ บลาๆๆ แห่งประเทศไทย V22

Last posted

Total of 897 posts

879 Nameless Fanboi Posted ID:Idr939dBF4

มีใครคุ้นๆเสียงน้องผู้ชายคนนี้หรือเคยคอรัสด้วยมั่งไหม กูคิดว่าน่าจะชุบตัวมาจากสายร้องแต่กูหาร่างต้นไม่เจอ
https://www.youtube.com/watch?v=foc0IbnafYE&t=4964s
https://www.youtube.com/watch?v=p40S6vjc5F8