Fanboi Channel

โม่งนักคอส รวมเทคนิค ประสบการณ์และข่าวสาร เพื่อการคอสที่สวยเลิศ [No นินทา]

Last posted

Total of 413 posts

392 Nameless Fanboi Posted ID:WH/XNZauV+

ปกติไพรจ้างตากล้องหมดไปกันเท่าไหร่เหรอ
เรทราคาแบบไหน อยากรู้คราวๆอ่ะ ไม่อยากไล่ถามละเลือกทีละคนแล้วหายหัว