Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักวาด แชร์เทคนิคและประสบการณ์ [21]

Last posted

Total of 864 posts

744 Nameless Fanboi Posted ID:E30AElcWfY

ชีวิตวัยทำงานเริ่มเข้าที่ ว่าจะกลับมาฟื้นฟูสกิลวาดรูปใหม่ง่ะ อยากฝึกใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน ขแถามโม่งมืออาชีพหน่อย
ถ้าวาดแท็บเล็ตนี่ใช้ไหล่เป็นจุดหมุนกันมั้ย ตอนนี้ยังชินกับการใช้ข้อมือเป็นจุดหมุนอยู่เลยว่ะ