Fanboi Channel

สมาคมโม่งบอทแห่งประเทศไทย (9)

Last posted

Total of 196 posts

188 Nameless Fanboi Posted ID:PD+oIktpIC

กูเป็นคนนึงที่อยากเล่นกับคนอื่นชิบหาย เข้าไปทักแต่กลายเป็นเขาที่ไม่ตอบกู สงสัยว่าเขารำคาญปะวะ และแล้วความกล้าในการทักคนอื่นของกูก็ลดลงเรื่อยๆ555555555