Fanboi Channel

คมช. กับมาตราฐานราคากลางของงาน

Last posted

Total of 1000 posts

854 Nameless Fanboi Posted ID:J5qNCI+vIw

>>853 กูมาบ่นเพราะมันทำตารางงานกูเสียอะ จะโผล่มาต่อบรีฟตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วงานอื่นกูก็ต้องเลื่อนออกไปอีก

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.