Fanboi Channel

คมช. กับมาตราฐานราคากลางของงาน

Last posted

Total of 717 posts

646 Nameless Fanboi Posted ID:dzOVou2ZiQ

>>645 เฉพาะเหตุการณ์ในกลุ่มคอมมิชชั่นนะ ตอนนั้นมันมีแต่พวกราคาห้าบาทสิบบาทออกมาเต็มกลุ่ม ควอลิตี้ก็ตามราคา ก็เลยมีกำหนดราคาเพื่อให้ขายงานคุณภาพโอเคหน่อยน่ะ