Fanboi Channel

คมช. กับมาตราฐานราคากลางของงาน

Last posted

Total of 717 posts

643 Nameless Fanboi Posted ID:UfFwflvjhI

ปกติพวกมึงตอบลูกค้ากันยาวไหมวะลูกค้าตปท.อ่ะ หลังๆกุเริ่มขี้เกียจคิดละกุก็ไม่ได้เก่งภาษาระดับลื่นไหลอะไรปานนั้น แต่จะตอบแค่สั้นๆก็ดูจะห้วนๆไม่เฟรนลี่ไปไหมวะฮือ