Fanboi Channel

โม่ง NFT

Last posted

Total of 341 posts

329 Nameless Fanboi Posted ID:H3exPcuRqu

ญี่ปุ่นตัวโหดๆ มาหลายคนล่ะ แต่มันก็ไม่ได้ตั้งราคาทะลุฟ้าอะไรนะ .5 .7 ไรงี้ มีประมูลก็วิ่งไป 1 กว่าๆ งานคนไทยหน้าโง่ๆ แม่งยังตั้งแพงกว่า ตั้งแบบเผื่อฟลุคจริงๆ