Fanboi Channel

คอมมิชชั่นงานที่ 2 อนุมัติตีสามก็คงจะมีคนเห็นหรอกนะ

Last posted

Total of 500 posts

455 Nameless Fanboi Posted ID:Fu6jE8tPQ1

>>454 ส่วนใหญ่เขาจะโอนเข้า บช ของท่อน้ำเลี้ยงโดยตรงนะ แต่ถ้าเขาบอกเป็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วโอนเข้าบช.ตัวเองเขาอาจจะเอาเข้าตัวบ้างอะถ้าเหี้ยหน่อยก็คือไม่บริจาคเลย