Fanboi Channel

All About BTS ー เบอร์หนึ่งของวงการเคพ้อพ

Last posted

Total of 207 posts

104 Nameless Fanboi Posted ID:2skbQ96cwb

ก็ไม่ต้องรีบให้มันเต็มอะมีไรก็คุยกันตามปกติไม่ต้องปั่นเหมือนข้างบ้านรำคาญคือจะหาเนื้อข่าวอ่านแต่กลายเป็นว่ามีแต่น้ำๆเว้นมู้นี้ไว้เถอะกูขอ5555