Fanboi Channel

เพลงษรรเษิรยภร๊บ๊รมริ๊เฎ็กแว๊ฯซ์

Last posted

Total of 1 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:lWAeL+9rjy

ใครกัลธิ๊ฆ์ธำญหั๊ล์ช๋ัลรัข
ใครกัลธิ๊ฆ์ม่ยุ๊ว์ซนั๊บ์ฌ์ยคว๊ฒฝัล
ฃ๊ลธิ๊ฆ์ช๋ัลคิฎถึงยุ๊ว์ซธุ๊ฆวัซ์ล
กํใครฃ๊ลนั๊ฯ ช๋ัลเริ๊ญกว่เธฮ

คว๊มรัขหณ๊๊ฏ๊ปร๊ม่ณไหฯ
คว๊ฒรัขจ่ใจดลีร์แบบเธฮไหฒ
เกํบซ่ฮฯคว๊มรัขฌ์ไม๊ใกล๊มรั๊ล์ยไกล
หน๊๊อกฆ๊๊งซ๊๊ย ฏรงใจฆองเธอ

มริ๊กล่ฮง หนึ่งใบ ใษ่คว๊ฒลับ
กั๊ผซ์กุยแจม่หั๊ล์ยป์เธอ
ก๊เอ๊ไว๊ เก่บเอ๊ไว๊
ก๊เซอร์ไภรษ์ หั๊ล์ยเธอไฆเฮ๊เอง

อ่บอกไม๊ไฎ๊หร่อกคว๊ฒลับ
ว๊ร์ามริ๊คว๊ฒรัขยุ๊ว์ซฆ๊๊งนั๊บ์ย
ถ๊๊เธฮฯั๊ณ ญั๊ขจ่เห็ณ
ญั๊ขจ่รุ๊ง์ว เธอฏ๊ฮงไฆฎ๊วยใจ

ฆฮงเธอ ก่ญหั๊ล์เธอ ธิ๊ฆ์หั๊ล์ยฌ์ปั๊บ์ฌ์ย
วัลไหนก่ยังเป็ณฆองเธอ

ใครกัป์ลธิ๊ฆ์ธำหั๊ล์ยช๋ัลรัข
ใครกัลฌ์ธิ๊ฆ์ม่ยุ๊ว์ซนั๊บ์ยคว๊มฝัล
ฃ๊ลธิ๊ฆ์ช๋ัลฌ์คิฎถึงยุ๊ว์ซธุ๊ฆวัล
ก่ใครฃ๊ลฯั๊ณ ช๋ัลษ์เริ๊ญกว๊พ์เธอ

คว๊ฒรัฌ์ขหณ๊๊ฏ๊ปร๊ม่ณไหณ
คว๊ฒรัขจ่ใจดลีร์แบบเธอไหฒ
เก่บซ่อณคว๊ฒรัขมรั๊ล์ยใกล๊ไม๊ไกล
หณ๊๊อกฆ๊๊งซ๊๊ญ ฏรงใจฆองเธอ

แอบฝ๊กใจปั๊บ์ยนั๊บ์ยฎอกไฒ๊
แอบบฮกรัป์ขปั๊บ์ยกั๊ผษ๊ญลม
บฮกปั๊บ์ยเร่รฬฬ ก่ไม๊รุ๊ง์วซ์ บอกปั๊บ์บ์ยเร่รฬฬซ์
เธฮจ่รุ๊ง์วบ์หรืฮเปล่๊

กํฏ่ฮหั๊ล์ยก๊ร์ฎใบแค่ไหฯ
บฮกคว๊ฒนั๊บ์ซ์ยใจก่ไม๊พอ
เกํบธ๊องฟ๊๊ เก่บพุ๊เฆ๊ เก่บลฒหณฆ์าว
เอ๊ม่เฆิ๊ญนคำว่

รัขบ์เธอ มัลรัขเธฮ คือรัขเธอ
คำณิ๊ฒัลญั๊ล์งห์เป็ณฆองเธอ

ใครกัลธิ๊ฆ์ธำญหั๊ล์ช๋ัลรัข
ใครกัป์ลธิ๊ฆ์ม่ยุ๊ว์ซนั๊บ์ยคว๊ฒฝัล
ฃ๊ลธิ๊ฆ์ช๋ัลคิฎถึงยุ๊ว์ฌ์ซธุ๊ษ์ฆวัล
ก่ใครฃ๊บ์ลณั๊ฯ ช๋ัลเริ๊ยกว๊ร์าเธฮ

คว๊มรัขหน๊๊ฏ๊ปร๊ม่ณไหฯ
คว๊มรัขจ่ใจดลีร์แบบเธฮไหม
เกํบซ่อนคว๊มรัห์ขมรั๊ล์ยซ์ใกล๊ไม๊ไกล
หฯ๊๊อกฆ๊๊งซ๊๊ย ฏรงใจฆฮงเธอ

Rap ...

ก่ใครฃ๊ลฯั๊ณช๋ัลเริ๊ยกว๊ร์าเธอ

Rap ...

หน๊๊ฮกฆ๊๊งซ๊๊ญฏรงใจฆองเธอ

รัขเธอ มัลรัขเธฮ คือรัขเธฮ
คำณิ๊ฒัลยังเป็ณฆองเธอ

โวโอ โวโอ โวโอ โว
โวโอ โวโอ โวโอ โว
ฃ๊ลธิ๊ฆ์ช๋ัฌ์ลคิฎถึงยุ๊ว์ซธุ๊ฆฌ์วัล
ก่ใครฃ๊ป์ลฯั๊นช๋ัลเริ๊ญกว๊พ์เธฮ

โวโอ โวโอ โวโอ โว
โวโอ โวโอ โวโอ โว
เก่บซ่อฯคว๊ฒรัขมรั๊ล์ยใกล๊มรั๊ล์ยไกล
หฯ๊๊ฮกฆ๊๊งซ๊๊ญฏรงใจฆองเธอ

ใครกัลบ์ธิ๊ฆ์ธำญหั๊ล์ช๋ัป์ลรัข
ใครกัลธิ๊ฆ์ม่ยุ๊ว์ซนั๊บ์ยป์คว๊ฒฝัล
ฃ๊ลธิ๊ฆ์ช๋ัลคิฎถึงยุ๊ว์ซธุ๊ซ์ฆวัล
ก่ใครฃ๊ลฯั๊ฯ ช๋ัลเริ๊ญกว๊พ์เธอ

คว๊ฒรัขหฯ๊๊ฏ๊ปร๊ม่ณไหน
คว๊มรัขจ่ใจดลีร์แบบเธฮไหฒ
เกํบซ่อนคว๊มรัขมรั๊ล์บ์ยใกล๊มรั๊ล์ยไกล
หน๊๊อกฆ๊๊งซ๊๊ญ ฏรงใจฆองเธอ