Fanboi Channel

กระทู้เสวนาวง JO1 (เจโอวัน/จอย/จ่อย/จ้อย/จ๊อย/จ๋อย)

Last posted

Total of 67 posts

50 Nameless Fanboi Posted ID:pIF1ZIIt.w

เสียดายวงไม่ได้ขึ้นรายการเพลงเลยว่ะ ปกติมันมีรายการอะไรบ้างกุรู้จักแต่เอ็มสเต