Fanboi Channel

กระทู้เสวนาวง JO1 (เจโอวัน/จอย/จ่อย/จ้อย/จ๊อย/จ๋อย)

Last posted

Total of 67 posts

49 Nameless Fanboi Posted ID:pPWJ0054XE

>>48 วงน้อง 48 ตอนเดมาก็ประมาณนี้แหละ 200k-300k คิดว่าโอเคนะ