Fanboi Channel

กระทู้เสวนาวง JO1 (เจโอวัน/จอย/จ่อย/จ้อย/จ๊อย/จ๋อย)

Last posted

Total of 125 posts

39 Nameless Fanboi Posted ID:QPqZwYhcVv

ขึ้นเทรนด์ไวจนงง สงสัยช่วงไม่ค่อยมีประเด็นอะไรพอดี แต่หลังจากนั้นคือข่าวร้ายรัวๆ เห้อ