Fanboi Channel

กระทู้เสวนาวง JO1 (เจโอวัน/จอย/จ่อย/จ้อย/จ๊อย/จ๋อย)

Last posted

Total of 120 posts

23 Nameless Fanboi Posted ID:0ax4RPMC7H

ข้อมูลซิงเกิ้ลเดบิวต์มาละจ้า เคาะวันวางขายที่ 4 มีนา https://jo1.jp/news/6
มี 3 ไทป์แถมของแถมต่างกันไปตามร้านที่ซื้อด้วย การตลาดนิฮงจินมาก