Fanboi Channel

กระทู้เสวนาวง JO1 (เจโอวัน/จอย/จ่อย/จ้อย/จ๊อย/จ๋อย)

Last posted

Total of 120 posts

22 Nameless Fanboi Posted ID:xbVkbhQxcl

>>21 นางบอกว่าเดบิ้วช่วงกพ. แต่จัดมีต 1 กพ คนเลยคาดว่าอาจจะออกเพลงก่อนหน้านั้น มั้ง

ไม่ต้องสันทัดก็ได้หรอกมึง กุว่าวงไม่น่าโปรโมตแบบวงเดิมๆ ในยุ่นมั้ง เพราะแม่งเป็นวงใหม่ที่ค่ายมีเส้นแต่ไม่ค่อยทำวงผู้ชายอะ แม่งค่อนข้าง no clue ว่าจะโปรโมตไปทางไหน