Fanboi Channel

กระทู้เสวนาวง JO1 (เจโอวัน/จอย/จ่อย/จ้อย/จ๊อย/จ๋อย)

Last posted

Total of 131 posts

110 Nameless Fanboi Posted ID:svS48cy5zI

>>109 เอเคบีมันเป็นระบบเซมไง ไม่ได้ติดเพลงทุกคนไรงี้ ;-;