Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักดนตรี แชร์เทคนิคประสบการณ์

Last posted

Total of 209 posts

198 Nameless Fanboi Posted ID:G8i4MxPpXO

กูควรฝึก ear trainning อย่างไรดีวะ เข้าไปเรียนติวกับเด็กก็ใช่เรื่อง กูควรอ่านทฤษฎีดนตรีของอาจารย์ณัชชาเล่มสีชมพูให้จบทั้งเล่มก่อนดีไหมหรือเริ่มฝึกฟังได้ตั้งแต่บทไหนวะ