Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักดนตรี แชร์เทคนิคประสบการณ์

Last posted

Total of 209 posts

195 Nameless Fanboi Posted ID:9PaIT/M6AC

>>193 >>194 เหมือนมึงอยากเรียนรู้นะ
แต่ทำไมกูอ่านแล้วหมั่นไส้วะ เหมือนมีคนมาติผลงานเลยของขึ้น จะถามเอาเรื่องเขาอย่างเดียว