Fanboi Channel

สมาคมโม่งนักดนตรี แชร์เทคนิคประสบการณ์

Last posted

Total of 213 posts

170 Nameless Fanboi Posted ID:K9TYyn7dZs

>>164 ถ้าเครื่องเป่ามันทนสภาพอากาศแล้วเสียงดังอยู่แล้ว ถ้ากีต้าร์ร้องเพลงถ้าเป็นที่ๆคนเดินผ่านตลอดเวลาควรจะมีตัวขยายเสียง