Fanboi Channel

T-pop

Last posted

Total of 4 posts

2 Nameless Fanboi Posted ID:St8mf/IYeI

ปัจจุบันก็มีกระแสมาแรงในตลาดโลก จนทั่วโลกเรียกเทรนด์เพลงไทยว่า T Wind เพลงไทยเริ่มนิยมฟังมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้ จนคนสนใจหันมาเรียนภาษาไทย เพราะต้องการเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทย เพราะประเทศไทยคุณภาพชีวิตดี มีสื่อบันเทิงคุณภาพ และอาหารไทยอร่อย ทั้งยังเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนโควิด 19 ส่งออกทั่วโลก