Fanboi Channel

มู้เนื้อเพลง. 🥩🎶

Last posted

Total of 39 posts

32 Nameless Fanboi Posted ID:6NhfzMDe2g

ค่ำค่ำตะเว็นล่ะพอคุ้มมุ้ม
พวกเฮาจับกลุ่มศาลาแดงปากทาง
ชมรมล่ะผู้บ่าวฮ่างฮ่าง
ตั้งวงเหล้าขาวเมาแตกแซวแซว
กับแกล้มกะรสเด็ดชั้นดี
เมนูคืนนี้ล่ะกะมีคั่วแมว
ลักมาจากวัดพู้นแล่ว
ลักมาจากวัดพู้นแล่ว
จนใกล้ดับแนวแมวของหลวงตา