Fanboi Channel

Chuang&Youth with you

Last posted

Total of 166 posts

128 Nameless Fanboi Posted ID:VzrWXR25cY

>>127 อ้าว ไหนเห็นมีคนบอกแม่โทนี่ฟ้องกลับคนกุข่าวไม่จริงแล้ว กุว่าเหมือนซีซั่นของคุยป่ะ ที่มีคนปล่อยข่าวก่อนรอบเด ไม่แน่ใจนะ แต่สุดท้ายก็ได้เด กุว่ายังไงค่ายก็ไม่ทิ้ง บ่อเงินบ่อทองขนาดนั้นอ่ะ