Fanboi Channel

มู้ต่อเพลง

Last posted

Total of 132 posts

117 Nameless Fanboi Posted ID:dnSoBNf9BR

อยากสารภาพอยู่นะ
แต่ต้องพูดว่าอะไร
ฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
ใช่หรือเปล่า
อาการแบบนี้
มันแปลว่าอะไร
คงไม่จำเป็นที่เราต้องเข้าใจ
รู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลย
ต่อไป ล.ลิง