Fanboi Channel

พูดคุยเรื่องหนังและซีรี่ย์ เรื่องที่สอง

Last posted

Total of 364 posts

362 Nameless Fanboi Posted ID:COIQt4sk80

ถ้าเป็นยุคนี้ คงต้องพูดว่า i no เจ๊ก
https://youtu.be/9sFY92tbcmU