Fanboi Channel

พูดคุยเรื่องหนังและซีรี่ย์ เรื่องที่สอง

Last posted

Total of 344 posts

344 Nameless Fanboi Posted ID:wP/hNS22Vm

>>343 คงเลี่ยงไม่ได้หรอก ของมันต้องมี
แต่อย่างน้อยขออิงตามloreหน่อย จะเอาเอลฟ์นิกก้ามาก็เอาเป็นพวกAvariก็ได้ คนแคระก็เหลืออีกหลายเผ่า ถ้าตะมีมนุษย์นิกก้าในนูเมนอร์ก็บอกไปว่าเป็นตระกูลHaleth ตระกูลBorที่เหลือรอด หรือDruedain

ยังไงยุค2มันก็มีช่องว่างให้เล่นเยอะ