Fanboi Channel

ดูหนังเรื่องไหนก็ไม่สนุก อยากสร้างหนังเอง

Last posted

Total of 423 posts

159 Nameless Fanboi Posted ID:qFKn7hQ5z/

พน.กุต้องเล่นหนังสั้นงานกลุ่มแต่กุไม่มันใจฉากที่กุต้องบอกรักแล้วจับหน้าผู้หญิงว่ะ กุประหม่าชห.
ใครมีคำแนะนำหรือกำลังใจอะไรช่วยกุหน่อย
ซีนสำคัญด้วยกุอยากถ่ายเทคเดียวจบ ไม่อยากถ่ายหลายรอบอึดอัด