Fanboi Channel

Brooklyn Nine-Nine

Last posted

Total of 3 posts

2 Nameless Fanboi Posted ID:6col8Hq3oP

กูว่าซี 5 กับ 6 ดร็อปลงไปเยอะหน่อย บางตอนคือไม่มีภารกิจตำรวจ แล้วก็ไม่มีห่าอะไรเลย มุกก็ไม่คม ล่องไปลอยมาจนจบตอน กว่าจะดีขึ้นก็ท้ายๆ 6 เลย ส่วน 7 รอลง Netflix