Fanboi Channel

Heroes Film 13 - Covid พาล่ม จนเงียบเหงา

Last posted

Total of 314 posts

285 Nameless Fanboi Posted ID:foPaR69Bju

>>284 ปฏิเสธไม่ตอบ = ทำจริง

ถ้ากูโทรไปหาเจ๊เมอร์เคิล จะสัมภาษย์ว่ามีฐานนาซีอยู่บนดวงจันทร์ แล้วเจ๊แกไม่มาตอบคำถามกู แสดงว่าเจ๊แกแอบซ่อนฐานนาซีไว้บนดวงจันทร์ป่ะ?