Fanboi Channel

Site Moderation 8

Last posted

Total of 1000 posts

683 Nameless Moderator Posted ID:0

>>664-666 รบกวนอ่านตาม >>583 นะครับ เรื่องลงรูปไม่เกี่ยวว่าจะเห็นอะไรหรือไม่ แต่อยู่ที่บริบทเป็นสำคัญครับ
>>667 (1) กรณีนี้เหมาะกับ >>>/lounge/ มากกว่า ขอล็อคนะครับ
>>667 (2) เคสนี้ขอชี้แจงดังนี้ว่า

>>>/karma/4214/889 เป็นการตั้งคำถาม โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้ภาษาให้ดีกว่านี้หน่อยนึง แต่ถือว่าคาบเส้น
>>>/karma/4214/890-892 เป็นการตอบคำถาม ไม่มีปัญหาอะไร
>>>/karma/4214/893 อันนี้แบนไปแล้วใน >>661 แต่ลืมลบครับ
>>>/karma/4214/894 อันนี้เป็นการตอบคำถาม โดยส่วนตัวตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกัน เพราะไม่ได้เกิด action อะไร
>>>/karma/4214/895-896 โดยส่วนตัวมองว่าถ้าหาก >>>/karma/4214/889 ผ่าน อันนี้ก็น่าจะผ่านด้วย ไม่รู้จะแยกยังไง
>>>/karma/4214/902-903 อันนี้เข้าเคสเดียวกับ >>>/karma/4214/895

>>>/karma/4214/904 อันนี้ถือเป็นการ sexualize (= suggest ว่าอยากจะทำ action) ไม่ผ่านครับ

[Ban] 182.232.192.0/21 (AIS)
[Reason] Sexual harassment
[Active until] Apr 14, 2019 (30 days)
[Scope] >>>/karma/
[Ref]
>>>/karma/4214/904

>>667-671 >>674-675 >>678
ตอนนี้ทางเว็บมีบรรทัดฐานในการดูแลว่า ตราบใดที่ไม่ได้มีการ suggest ให้เกิด action บางอย่าง
(เช่นการบอกว่า "น่า..." หรือ "อยาก...") ยังจะถือว่าไม่มีปัญหา แต่ทางเว็บจะลองพิจารณาบรรทัดฐานอีกครั้ง
หรืออาจจะพิจารณาปิด >>>/karma/ ถาวร เพราะคิดว่าสังคมไทยไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องนี้ที่เพียงพอ
ทำให้ยังเร็วไปที่จะมีบอร์ดไว้สนทนาในประเด็น "เพศศึกษา" ครับ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please request to start a new topic with moderator.