Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 12th quotes ครบโหล

Last posted

Total of 996 posts

939 Nameless Fanboi Posted ID:tANmFVTMvZ

รัฐสวัสดิการคือสิ่งที่เกื้อหนุนทุนนิยมให้ทรงพลังขึ้น
(ทั้งนี้เป็นทัศนคติของข้าพเจ้าเท่านั้น)

-เมื่อแรงงานมีสวัสดิการที่ดีแล้วย่อมมีเงินเก็บเพื่อนำไปลงทุนต่างๆเป็นผู้ประกอบการและอิงอาศัยทุนนิยมเพื่อตอบสนองผลตอบแทนเพื่อบริโภคหรือชื่นชมศิลปะ

-แรงงานมีการบริโภคที่หลากหลายขึ้น ทุนนิยมสามารถตอบสนองความหลากหลายนี้ได้ เพื่อส่วนตัวเชื่อมั่นในพลังของปัจเจก

-เงินทุนไหลเข้าประเทศมากขึ้นเพราะประชาชนมีการศึกษาที่ดี แต่อาจขาดแคลนแรงงานที่ใช้แรงงานเข้มข้น

-แรงงานสามารถส่งเสริมศักยภาพความสามารถของตนได้ สร้างตัวตนของปัจเจกจากที่สิ่งที่ชอบ

#สนับสนุนทุนนิยมสร้างสรรค์