Fanboi Channel

อยากแยกปราเทศอีสาน

Last posted

Total of 60 posts

8 Nameless Fanboi Posted ID:pcM6bwY3vu

อะไรที่ร้ายแรงกว่าแซะหิ้งรู้มะ แบ่งแยกดินแดนไง จะคิดจริงหรือโทรลถ้ามู้นี้ไหล
กุว่า sirn คงไม่กล้าปล่อยเกียร์ว่างหรอก