Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.21 | ผ่านมาแล้ว 21+1 ปี ที่เกิดเหตุการณ์ “กลุ่มงูเห่า“ ขึ้นในสภาฯ เป็นครั้งแรก ไหนว่ายอมรับความแตกต่างได้

Last posted

Total of 1000 posts

981 Nameless Fanboi Posted ID:ot8dAyToZy

เมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งผู้ว่าวะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.