Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

988 Nameless Fanboi Posted ID:Wwsi/aBgHz

ปชป มันจะเป็นไงต่อว่ะ ยังไม่ทันเจอแดง เจออดีตพวกเดียวกันรุมกัดก็ฮาแล้ว

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.