Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

826 Nameless Fanboi Posted ID:1qfK8+FTmy

>>810 ก็เล่นตามสลิ่มไง ไม่เอา 2.2ล้านล้าน ตอนนั้นผู้เชี่ยวชาญเต็มเฟซ บอกรางคู่ดีกว่า

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.