Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

750 Nameless Fanboi Posted ID:9tFuz..nSc

ตับยุทธ์ศาสตร์มันก็ไม่มีอะไรไม่ดี เป้าหมายมันก็ธรรมดาแบบที่ยุทธ์ศาสตร์ชาติทั่วไปเขียนนั่นละ แต่มันเป็นการผูกพันรัฐบาลเลือกตั้งที่มีวาระและเปลี่ยนไปมาบ่อย ประเทศปชต.ส่วนใหญาเลยไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นยุทธ์ศาสตร์เฉพาะด้านมากกว่า

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.