Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

723 Nameless Fanboi Posted ID:TkWhPRo7nv

ตอนนี้มีโอกาสออกหน้า พท&ปชป มากกว่า ปชป&พปชร หรือ พท&พปชร อีกฟ่ะ เหอ เหอ เหอ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.